ANA KEGLEVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Načela prava osiguranja u praksi Suda EU i njihov utjecaj na privatnopravne poretke država članica

 

Ana Keglević

 

 

Sažetak
U radu se analiziraju načela prava osiguranja koja su proizašla iz četiri bitne presude Suda Europske unije (tada: Suda europskih zajednica) koje su značenjem presedana utjecale na razvoj i liberalizaciju tržišta osiguranja, ostvarenje slobode pružanja usluga i na oblikovanje privatnopravnih poredaka država članica na području osiguranja. U radu se najprije pruža pravni okvir za postupanje Suda, potom se detaljno analiziraju same presude i stajališta Suda o pojedinim pravnim pitanjima, te se konačno daju zaključci o osnovnim načelima prava osiguranja EU i o njihovu utjecaju na daljnji razvoj unutarnjeg tržišta EU i na daljnji razvoj privatnih prava država članica. Analiziraju se načela jedinstvene primjene i tumačenja prava Unije na ostvarenja slobode pružanja usluga osiguranja, opravdanja njezina ograničenja radi zaštite interesa osiguranika pojedinca (potrošača) ili radi zaštite općeg dobra pod uvjetom nediskriminatorne primjene, zatim se analizira dopustivost primjene prisilnih odredaba nacionalnih propisa i utjecaj načela na daljnje oblikovanje nacionalnog i supranacionalnog prava. Načela definirana tim presudama odlučna su za tumačenje i razvoj europskog prava osiguranja do danas.

Ključne riječi
Praksa Suda EU/EZ; sudski predmeti (slučajevi) iz područja osiguranja; unutarnje tržište osiguranja; sloboda poslovnog nastana; sloboda pružanja usluga osiguranja; načela europskog prava