MARINA AJDUKOVIĆ I OST.:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Stavovi studenata prava prema kaznenom pravnom sustavu
 
Marina Ajduković
Barbara Herceg
Ivana Radić
Ante Novokmet
Ivan Vukušić
 
 

U radu su prikazani stavovi studenata pravnih fakulteta u Osijeku (N = 100), Splitu (N = 90) i Zagrebu (N = 172) prema kaznenom pravnom sustavu. U istraživanju je korištena Skala stavova prema kaznenopravnom sustavu od 28 tvrdnji koje se odnose na stav prema zakonima i kaznenoj politici, policiji, državnom odvjetništvu, sucima i braniteljima/odvjetnicima. Pokazalo se da studenti prava imaju općenito blago negativan stav prema kaznenom pravnom sustavu. Najkritičniji su prema policiji, a najskloniji državnom odvjetništvu i sucima. Uvid u rezultate pokazuje da je kod značajnog broja tvrdnji Skale stavova prema kaznenom pravnom sustavu (15 od 28) više od trećine studenata prava, sudionika istraživanja, izrazilo neutralan stav, odnosno da se sa sadržajem te tvrdnje niti slažu niti ne slažu. Tom aspektu posvećena je posebna pozornost pri analizi i raspravi rezultata. Na kraju rada prikazane su daljnje mogućnosti istraživanja u ovom području.
Ključne riječi
kazneni pravni sustav; studenti prava; stavovi