BROJ 4:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
sadržaj

 

Članci:
 
Prof. dr. sc. Mihajlo Dika: O načelu neposrednosti u parničnom postupku de lege latauz neke projekcije de lege ferenda
Doc. dr. sc. Petar Miladin: Šutnja i konkludentne radnje u obveznim odnosima
Hrvoje Vojković, dipl. iur.: Osiguranje od odgovornosti članova uprava, nadzornih odbora i prokurista trgovačkog društva
Vicko Prančić, dipl. iur.: O dužnosti poduzimanja i uskrati službene radnje javnog bilježnika
 
 
Prikazi:
 
Zrinka Erent-Sunko: Atenske demokratske institucije i njihov odraz na socijalne pojave (6-4. st. pr.n.e.) (Luka Gašparović, dipl. iur.)
 

H. Ernst, B. Ivančić-Kačer, T. Karlovića, D. Klasiček: Odabrane teme iz građanskog i obiteljskog prava (Ivan Šimović, dipl. iur.)

 

 

 
Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)
 
Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., Ana Šarić Radočaj, prof.)