PROF. DR. SC. VI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
SMJERNICA KAO IZVOR EUROPSKOGA MEĐUNARODNOGA PRIVATNOG PRAVA

Prof. dr. sc. Vilim Bouček 
 
            U kontekstu glavnih obilježja europskog prava s jedne i međunarodnoga privatnog prava s druge strane te u ozračju dvadesetogodišnje primjene smjernice EZ kao izvora europskoga međunarodnoga privatnog prava, autor u radu, nakon određivanja njezinih općih odlika, razmatra specifičnost smjernice kao nepisanoga (skrivenoga) kolizijskog pravila u presudi Europskog suda u predmetu Ingmar i njezin odnos prema Rimskoj konvenciji o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1980., Uredbe o mjerodavnom pravu za ugovorne odnose od 17. lipnja 2008. (Rim I) te ostalih izvora međunarodnoga privatnog prava na području EU.
 
Ključne riječi: europsko međunarodno privatno pravo, smjernice, Ingmar - presuda Europskog suda.
 
Puni tekst članka dostupan je na