MARKO IVKOŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Marko Ivkošić: Kapitalno orijentirani sustav zaštite vjerovnikā društva s ograničenom odgovornošću

Kapitalno orijentirani sustav zaštite vjerovnikā društva s ograničenom odgovornošću

 

Dr. sc. Marko Ivkošić, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Domovinskog
rata 8, Split; mivkosic@yahoo.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8597-4960

 

Sažetak
Izlažu se i komentiraju odredbe hrvatskog prava o kapitalno orijentiranom sustavu zaštite vjerovnika koje su sročene po uzoru na njemačko pravo. Pravno uređenje zaštite vjerovnika važan je čimbenik u stvaranju konkurentnog i ulagačima privlačnog gospodarstva. Nakon izlaganja o dvama osnovnim konceptima zaštite vjerovnika raspravlja se o kategoriji temeljnog kapitala i načelima unosa i održanja kapitala. Precizno uređen sustav kapitalne opremljenosti društva s ograničenom odgovornošću služi uravnoteženju interesa između članova koji imaju izravan utjecaj na poslovanje i vjerovnika koji se nadaju da će društvo uspješno poslovati i ispuniti ugovorne obveze. Zaključno se propituje vrsnoća i usklađenost postojećeg sustava zaštite vjerovnika u hrvatskom pravu.

Ključne riječi: temeljni kapitalnačelo unosa kapitalanačelo održanja kapitalazaštita vjerovnikadruštvo s ograničenom odgovornošću

Hrčak ID: 238492

URI: https://hrcak.srce.hr/238492

Stranice: 107-135

_______________________________________________________________________________________________________

 

The Capital-Orientated System of Creditor Protection of a Private Company Limited by Shares

 

Marko Ivkošić, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, Split; mivkosic@yahoo.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8597-4960

 

Summary
This paper presents and comments on the Croatian legal provisions concerning the capital-orientated system of creditor protection which are inspired by German law. The legal regulation of creditor protection is an important factor in the creation of a competitive and investor-friendly economy. After a presentation of two fundamental concepts of creditor protection, the category of legal capital is discussed, as are the principles of investing and maintaining capital. The precisely regulated system of capital equipment serves to balance interests among company members who have a direct impact on the business of limited liability companies, and on the creditors, who hope that business will be successful and able to repay debts. In conclusion, the quality and harmonization of the existing system of creditor protection under Croatian law is examined.

Keywords: legal capitalprinciple of investing capitalprinciple of maintaining capitalcreditor protectionprivate company limited by shares

Hrčak ID: 238492

URI: https://hrcak.srce.hr/238492

Pages: 107-135