BROJ 5:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Članci

Prof. dr. sc. Maja Seršić: Protumjere u suvremenom međunarodnom pravu

Prof. dr. sc. Josip Kregar: Financiranje političkih stranaka i izbornih utakmica

Doc. dr. sc. Ksenija Turković: Utjecaj međunarodnog kaznenog pravana razvoj prava žrtava međunarodnih kaznenih djela te žrtava općenito u Europskoj Uniji i RH

Mr. sc. Branka Rešetar: Neka pitanja određivanja uzdržavanja za djecu

 

Poseban prilog:

Znanstveni skup o aktualnim problemima kaznenog pravosuđa (Zagreb, 5. srpnja 2004.)

Prikazi i osvrti:

Napomene o hrvatskom i poredbenom međunarodnom privatnom pravu –uz prikaz knjige J. von  Staudingers, Kommentar zum BGB mit einfuehrungshesetz und nebengesezen, EBGBG/IPR (prof. dr. sc. Krešimir Sajko)

Dvanaesti poljsko- njemački – hrvatski poreznopravni seminar (Tereza Rogić Lugarićdipl. iur.)

Znanstveni skup: XXI F.I.D.E. kongres (doc. dr.sc. Zlata Đurđević, mr.sc. Iris Goldner, prof. dr.sc. Siniša Petrović)

 

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)

Pravna bibliografija (Ana Šarić-Radočaj, prof., Marino Jureković, dipl. iur.)