MIROSLAV GORETA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Profesionalna odgovornost psihijatra

Miroslav Goreta

 

 

Sažetak
Profesionalna odgovornost psihijatra temelji se na obvezi poštivanja aktualno važećih profesionalnih standarda od kojih su neki jasno definirani i široko prihvaćeni, dok su neki još uvijek u procesu jasnijeg definiranja pa je njihovo poštivanje ili nepoštivanje teže dokazivati.
U radu se daje pregled većeg broja (17) profesionalnih standarda za područje opće i forenzične psihijatrije čiji opisi upućuju na stupanj njihove opće prihvaćenosti kao i na potrebu njihove potencijalne dorade u dijelu u kojem ta prihvaćenost još uvijek nije dostatna, kako za kliničku tako i za forenzično-psihijatrijsku primjenu.
Temeljni kriteriji za formuliranje opisanih standarda sadržani su u međunarodnim klasifikacijama mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja, u međunarodno priznatim udžbenicima psihijatrije, u etičkim normama Svjetskog psihijatrijskog udruženja i drugih nacionalnih etičkih psihijatrijskih kodeksa, te u hrvatskom Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.
Opisani standardi (informirani pristanak, psihijatrijska dijagnoza, psihofarmakološka terapija, psihoterapija, prisilna hospitalizacija, vođenje dokumentacije, čuvanje tajne i dr.) ponuđeni su kao osnova za vrednovanje potencijalne odgovornosti za počinjene liječničke pogreške i za eventualnu naknadu štete uzrokovane tim pogreškama.

Ključne riječi
odgovornost psihijatra; profesionalni standardi; psihijatrijska etika; naknada štete