MELIHA POVLAKIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Nadležnost notara u Bosni i Hercegovini

Prof. dr. sc . Meliha Povlakić ; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Competence of Notaries Public in Bosnia and Herzegovina

Meliha Povlakić ; Faculty of Law, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


U radu je autorica analizirala normativno-certifikacijsku nadležnost notara, tj. nadležnost za sačinjavanje notarskih isprava o pravnim poslovima u BiH. Notaru su povjerena značajne nadležnosti dijelom identične kao i u drugim zemljama regiona, a dijelom u BiH znatno šire. Zbog specifičnog ustavnog uređenja u BiH je ova nadležnost različito regulirana u entitetima (Federaciji BiH i Republici Srpskoj) i Brčko Distriktu BiH. U pogledu nadležnosti notara Bosna i Hercegovina danas pruža veoma šaroliku sliku. Pri tome su u momentu donošenja tri zakona o notarima ovdje imala jedinstvena rješenja, ali su docniji razvoj i izmjene posebnih propisa doveli do velikih razlika u pogledu nadležnosti notara u pojedinim dijelovima BiH. Autorica je analizirala propise koji predviđaju nadležnost notara u obiteljskim stvarima, nasljednim stvarima i ostavinskom postupku, u oblasti statusa trgovačkih društava, prometa nekretninama i izvršnom postupku, te ih podvrgla kritičnoj analizi i poredila sa rješenjima u drugim zemljama regiona. 
Izvršena analiza je pokazala da je propisivanje nadležnosti notara u pravnom prometu nepokretnostima i u izvršnom postupku već polučilo pozitivne efekte u praksi. Svojstvo notara kao preventivnog suda koji pruža podjednaku zaštiti objema strankama izmijenilo je promet nekretnina u BiH učinivši ga sigurnijim; reducirane su neke negativne prakse (vanjknjižno sticanje, višestruko otuđenje nekretnine). U radu je posebno ukazano na revitalizaciju uloge predbilježbe kao stvarnopravnog osiguranja obligacionog zahtjeva na prijenos vlasništva. Nasuprot tome ukazano je na manjkava i neusaglašena rješenja vezana za nadležnost notara u trgovačkim društvima, koja mogu dovesti u pitanje ostvarenje zadataka koje se pred notara postavljaju u ovoj oblasti. Posebno je kritici bila izložena predimenzionirana nadležnosti notara u oblasti statusa trgovačkih društava u Federaciji BiH. U pogledu nadležnosti notara u porodično-pravnim i nasljedno-pravnim stvarima je konstatirano da ima prostora za dodatno angažiranje notara u općem interesu.

Ključne riječi
nadležnost notara; notarski obrađena isprava; javnobilježnički akt; notarska potvrda; izvršna notarska isprava; notarska potvrda statuta, notar i promet nekretninama

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161624