BROJ 1-2:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Vol. 72 2022 broj 1-2 / Issue no. 1-2

 

 

Članci:

Nina Tepeš, Siniša Petrović, Petar Miladin, Hrvoje Markovinović, Tomislav Jakšić, Antun Bilić: In honorem Zoran Parać (Uvodnik) – 7

Akademik Jakša Barbić: Odgovornost članova nadzornog odbora za štetu počinjenu dioničkom društvu – 11

Prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika: Opće uređenje odlučivanja o naknadi troškova parničnog postupka – 81

Prof. dr. sc. Dubravka Akšamović: Privremene mjere i odgodni učinak tužbe u sporovima za zaštitu tržišnog natjecanja u hrvatskom pravu i europskom pravu - 119

Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc: Kako osigurati primjenu etične blockchain tehnologije u trgovačkom društvu – 157

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar: Prijepori o sudskoj nadležnosti i poslovnim udjelima u svjetlu bračne stečevine – 189

Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović: Prijenos poslovnog udjela – što jest, a što ne bi trebao biti – 213

Prof. dr. sc. Petar Miladin: Trgovačko zastupanje kao dio trgovačkog statusnog i trgovačkog materijalnog prava – 245

Prof. dr. sc. Saša Nikšić: Pisani oblik ugovora i drugih pravnih poslova – 299

Prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman: Sankcioniranje fizičkih osoba za povrede tržišnog natjecanja, pokajnički program i novi čl. 65.a ZZTN-a – 329

Prof. dr. sc. Siniša Petrović: Djelatnost UNCITRAL-a na novom pravnom obliku trgovačkog društva (kao odgovor na anakronost prava društava) – 355

Prof. dr. sc. Maja Seršić: Odgovornost međunarodnih organizacija, s posebnim osvrtom na višestruku pripisivost te odgovornost država za čine međunarodnih organizacija – 379

Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper: Hijerarhija izvora prava trgovačkih ugovora u hrvatskom pravu – 401

Prof. dr. sc. Nina Tepeš: Cijena u ponudi za preuzimanje – 421

Izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić, Doc. dr. sc. Marko Ivkošić: Trgovačka društva kapitala i ustanove kao nositelji tržišno usmjerenih djelatnosti od općeg društvenog interesa – 455

Izv. prof. dr. sc. Hano Ernst: Potresna obnova i neizvjesno vlasništvo – 495

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić: Smanjenje ugovorne kazne prema čl. 354. Zakona o obveznim odnosima - 565

Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić: More, brodovi i – porezi – 591

Izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa: Faktičan (neizravan) prijenos gospodarske cjeline i utjecaj na radnopravni položaj radnika – 619

Doc. dr. sc. Antun Bilić: Trgovac, poduzetnik i trgovački ugovori – 641

Doc. dr. sc. Marko Bratković: Preinačujuća presuda i presuda iznenađenja – 673

Doc. dr. sc. Ana Rački Marinković: Uporabni model – nov oblik intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj – 707

Petar Ceronja, mag. iur: Širenje učinaka arbitražne klauzule na treće putem proboja pravne osobnosti – 727

Popis radova prof. dr. sc. Zorana Paraća - 755

 

 

Articles:

Nina Tepeš, Siniša Petrović, Petar Miladin, Hrvoje Markovinović, Tomislav Jakšić, Antun Bilić: In honorem Zoran Parać (Editorial) – 7

Jakša Barbić: Liability of Supervisory Board Members for Damages to the Public Limited Company – 11

Mihajlo Dika: General Rules of Procedure on the Reimbursement of Litigation Costs - 81

Dubravka Akšamović: Interim Measures and the Suspensive Effects of Legal Action in Croatian and EU Competition Law – 119

Edita Čulinović-Herc: How to Ensure the Application of Ethical Blockchain Technology in a Company – 157

Dubravka Hrabar: Controversy over Court Jurisdiction and Business Shares in the Light of Marital Property – 189

Hrvoje Markovinović: Transfer of Shares – What It Is and What It Should Not Be – 213

Petar Miladin: Commercial Agency as a Part of Commercial Status and Commercial Substantive Law – 213

Saša Nikšić: Written Form of Contracts and Other Legal Transactions – 299

Jasminka Pecotić Kaufman: Individual Sanctions for Infringements of Competition Law, Leniency Program and New Article 65a of the Croatian Competition Act – 329

Siniša Petrović: The Work of UNCITRAL on a New Company Form (as a Response to the Anachronism of Company Law) - 355

Maja Seršić: The Responsibility of International Organizations, With a Special Emphasis on the Cases of Multiple Attribution and Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts of International Organizations – 379

Zvonimir Slakoper: Sources of Law Hierarchy for Commercial Contracts Under Croatian Law – 401

Nina Tepeš: The Takeover Bid Price - 421

Ratko Brnabić, Marko Ivkošić: Capital Companies and Institutions as Bearers of Market-Oriented Activities of General Social Interest – 455

Hano Ernst: Post-Earthquake Reconstruction and Clouded Title – 495

Tomislav Jakšić: Reduction of Contractual Penalty Under Article 354 of the Civil Obligations Act - 565

Tereza Rogić Lugarić: Sea, Ships – And Taxes – 591

Ivana Vukorepa: Factual (Indirect) Transfer of Economic Entity and Influence on Employment-Related Legal Position of Workers – 619

Antun Bilić: Trader, Undertaking and Commercial Contracts - 641

Marko Bratković: Varying the First-Instance Judgment and the Surprise Judgment – 673

Ana Rački Marinković: Utility Model – A New Form of Intellectual Property in the Republic of Croatia – 707

Petar Ceronja: Extension of the Arbitration Clause to Non-Signatories Through the Piercing of the Corporate Veil – 727

Bibliography – Prof. dr. sc. Zoran Parać - 755