SIMA AVRAMOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nastanak i razvitak pravnoistorijskih predmeta na Pravnom fakultetu u Beogradu

Sima Avramović

 

Sažetak
U radu se analizira nastanak i tijek razvoja pravnoistorijskih predmeta u obrazovnom sistemu Srbije počevši od osnivanja Velike škole 1808., preko Liceja do današnjeg Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pri tome autor daje uvid u nastavne planove srpskih visokih pravnih škola s pregledom pojedinih pravnoistorijskih predmeta, njihovih predavača, od kojih se neki smatraju utemeljiteljima moderne srpske pravnoistorijske nauke (Taranovski i Solovjev) te najznačajnije udžbeničke literature.

Ključne riječi
pravnoistorijski predmeti; pravno obrazovanje; Velika škola; Licej; Pravni fakultet u Beogradu

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171844