DUBRAVKA HRABAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Dubravka Hrabar: “Prijepori o sudskoj nadležnosti i poslovnim udjelima u svjetlu bračne stečevine"

“Prijepori o sudskoj nadležnosti i poslovnim udjelima u svjetlu bračne stečevine”

Dr. sc. Dubravka Hrabar, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb; dubravka.hrabar@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4103-8190

Sažetak
Trgovačka društva i poslovni udjeli u njima dio su stvarnosti. Određene nejasnoće proizlaze iz sudske prakse koja se mijenjala u odnosu na nadležnost sudova koji rješavaju probleme poslovnih udjela kad je riječ o bračnoj stečevini, ali i iz neodgovarajuće zakonske regulative. U radu se rasvjetljuje tijek razvoja zakonskog imovinskog režima bračnih drugova koji neminovno danas zahtijeva određene izmjene u smislu jače zaštite bračnog druga koji nije član trgovačkog društva, ali može trpjeti veliku štetu u slučaju da se poslovni udjeli stječu za vrijeme trajanja bračne zajednice. Ustavni zahtjev za vladavinom prava podrazumijeva inter alia i pravnu sigurnost kojoj ne pogoduje sadašnje normativno stanje obojeno fragmentiranošću sudske nadležnosti i zakonskih normi glede bračne stečevine koja je obiteljskopravni institut. Određene promjene u trgovačkom i obiteljskom pravu te sudskoj nadležnosti nužne su kako ne bi postojao divergentan tretman različitih oblika (vrsta) imovine koja pripada bračnim drugovima.

Ključne riječi: poslovni udjeli, bračni drugovi, bračna stečevina

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.05

Hrčak ID: 280131

URI: https://hrcak.srce.hr/280131

Stranice: 189-211

________________________________________________________________________________________________________

“Controversy over Court Jurisdiction and Business Shares in the Light of Marital Property”

 

Dubravka Hrabar, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb; dubravka.hrabar@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4103-8190

Summary
Companies and business shares are part of life. Certain ambiguities arise from the changing case law concerning the jurisdiction of the courts resolving issues regarding business shares when it comes to marital property, but also from inadequate legislation. This paper highlights the course of development of the legal regime concerning the property of spouses, which inevitably requires certain changes in terms of a stronger protection of spouses who are not members of the company, but may suffer great damage if business shares are acquired during the course of marriage. The constitutional requirement for the rule of law implies, inter alia, legal certainty which is not favoured by the current normative situation, marked by the fragmentation of court jurisdiction and legal norms regarding marital property, which is a family law institute. Certain changes in commercial and family law provisions, as well as in provisions governing court jurisdiction are necessary in order to avoid divergent treatment of different types of property belonging to spouses.

Keywords: business shares, spouses, marital property

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.05

Hrčak ID: 280131

URI: https://hrcak.srce.hr/280131

Pages: 189-211