I. VUKOREPA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ivana Vukorepa: Retirement Policy Changes for Workers in Arduous and Hazardous Jobs:...

Retirement Policy Changes for Workers in Arduous and Hazardous Jobs: Comparative Overview and Lessons for Croatia

Ivana Vukorepa, Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, ivana.vukorepa@pravo.hr

 

Summary
It is considered that engagement in harsh occupations negatively affects health and longevity. Therefore, in addition to benefits in respect of accidents at work and occupational diseases, many countries adopted more favourable pension rules for such workers (e.g. right to old-age pension at an earlier age or more advantageous pension accrual rates). However, the scope of such jobs or the actual level of their arduousness and hazardousness has been changing over time due to technological advancements and development of health and safety measures. Hence, for many occupations there is justification for a reduction of the former generosity. The aim of this paper is to give a comparative overview and analysis of pension rules, retirement patterns and policy changes for workers in hazardous and arduous jobs. Special attention is given to the situation in Croatia. Based on legal analyses and data research, the author proposes retirement policy changes that would strike a better balance between, on the one hand, the general need to prolong working lives and, on the other hand, the specific individual needs for early labour market exits for really frail workers.

Key words: pensions; retirement policy; arduous jobs; strenuous jobs; hazardous jobs; Croatia

Full text: http://hrcak.srce.hr/176827

Pages: 5-28

______________________________________________________________________________________

 

Promjena mirovinske politike prema radnicima zaposlenim na opasnim i za zdravlje štetnim i napornim poslovima: usporedni prikaz i pouke za Hrvatsku

Ivana Vukorepa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, ivana.vukorepa@pravo.hr

 

Sažetak
Smatra se da rad na opasnim poslovima i za zdravlje napornim zanimanjima negativno utječe na zdravlje i dugovječnost. Stoga su mnoge zemlje, uz davanja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, takvim osobama dale i dodatne beneficije (npr. pravo na starosnu mirovinu u ranijoj dobi ili povoljnije stope prirasta mirovine). Međutim, zbog tehnološkog napretka i razvoja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, opseg tih poslova i stvarna razina njihove težine i štetnosti se mijenja. Dakle, postoji opravdanje za smanjenje prethodne velikodušnosti. Cilj ovog rada je usporedno prikazati postojeće varijacije i opseg mirovinskih beneficija, analizirati njihovo korištenje i predočiti novije reformske mjere. Posebna pozornost posvećena je situaciji u Hrvatskoj. Na temelju pravne analize i istraživanja podataka autorica predlaže promjene s ciljem postizanja bolje ravnoteže između opće potrebe za produženjem radnog vijeka i individualne potrebe radno nesposobnih osoba za ranijim umirovljenjem.

Ključne riječi: mirovina; mirovinska reforma; teški poslovi; za zdravlje štetni poslovi; zanimanja kod kojih dolazi do pada fizioloških funkcija; staž osiguranja s povećanim trajanjem; beneficirani staž; Hrvatska

Full text: http://hrcak.srce.hr/176827

Stranice: 5-28