ELENA SYCHENKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Elena Sychenko: ILO Contributions to the Jurisprudence of International Human Rights Bodies

ILO Contributions to the Jurisprudence of International Human Rights Bodies

 

Elena Sychenko, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, Saint Petersburg State University, ul. K. Marksa, d. 36a, kv. 21, Gatchina, Leningrad region, Russia; e.sychenko@mail.ru; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7045-9218

 

Summary

 

The paper addresses the role of the International Labour Organization (ILO) in the consideration of cases and in the interpretation of international human rights instruments by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the European Court of Human Rights. As labour rights form part of internationally recognized human rights the author attempts to evaluate the penetration of ILO standards and legal reasoning into the adjudication of human rights cases and interpretation of human rights instruments by other international bodies. The analysis of the jurisprudence of the CESCR and the ECtHR demonstrates that the ILO standards and the legal reasoning are always referred to in the cases related to labour rights and serve as a source of “substantial filling” of both the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the European Convention on Human Rights.

 

Keywords: labour rightshuman rightsECtHRILOCESCR 
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.6.04
Hrčak ID: 272425
URI: https://hrcak.srce.hr/272425 
Pages: 897-920

_________________________________________________________________________________________________________

Doprinosi MOR-a jurisprudenciji međunarodnih tijela za ljudska prava

 

Dr. sc. Elena Sychenko, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Državnog sveučilišta u Sankt Petersburgu, ul. K. Marksa, d. 36a, kv. 21, Gatchina, Leningrad region, Russia; e.sychenko@mail.ru; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7045-9218

 

Sažetak

 

U radu se obrađuje uloga Međunarodne organizacije rada (MOR) prilikom razmatranja slučajeva i pri tumačenju međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava od strane Odbora za ekonomska, socijalna i kulturna prava te Europskog suda za ljudska prava. S obzirom na to da radnička prava čine dio međunarodno priznatih ljudskih prava, autorica istražuje u kojoj su mjeri standardi i argumentacija MOR-a prihvaćeni u sudskoj praksi i pri tumačenju međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava od strane drugih međunarodnih tijela. Analiza jurisprudencije Odbora za ekonomska, socijalna i kulturna prava te Europskog suda za ljudska prava pokazuje da se u slučajevima koji se odnose na radnička prava uvijek referira na standarde i argumentaciju MOR-a, pri čemu oni služe i kao izvor “supstancijalnog nadopunjavanja” i Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima i Europske konvencije o ljudskim pravima.

 

Ključne riječi: radnička pravaljudska pravaEuropski sud za ljudska pravaMeđunarodna organizacija radaOdbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.6.04
Hrčak ID: 272425
URI: https://hrcak.srce.hr/272425 
Pages: 897-920