F. STANIČIĆ; M. JURIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravni okvir za implementaciju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u hrvatsko upravno postupovno pravo

Frane Staničić; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Marko Jurić; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

The legal framework for the implementation of information and communication technology in croatian administrative procedural law

 

Frane Staničić, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb; frane.stanicic@pravo.hr

Marko Jurić, Ph. D., Senior Assistant, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb; marko.juric@pravo.hr

 

 

Upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odnosu tijela javne vlasti te građana i pravnih osoba jedan je od bitnih faktora u modernizaciji hrvatske javne uprave. Značajan korak ka ostvarivanju toga cilja dogodio se donošenjem novog Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) iz 2009. godine (stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine). Novi ZUP normirao je uporabu visokih tehnologija tijekom vođenja upravnog postupka, uvodeći mogućnost elektroničke dostave pismena, slanje podnesaka elektroničkim putem, vođenja spisa u elektroničkom obliku te izdavanja javnih isprava također u elektroničkom obliku. Međutim, usprkos ovim dobrodošlim novostima, široka uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija u upravnim je postupcima i dalje iznimka, a ne pravilo. U takvim okolnostima postavlja se pitanje adekvatnosti pravnog uređenja koje bi omogućilo šire korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u upravnim postupcima ili je samo riječ o teškoćama koje su uvjetovane nekim drugim okolnostima. S ciljem da se odgovori na to pitanje, autori u radu kritički analiziraju relevantne odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ali i druge propise koji tvore pravni okvir za informatizaciju hrvatske javne uprave.

Ključne riječi: upravni postupak; elektronička komunikacija; elektronički potpis; elektronička isprava; elektronički spis