POGACNIK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Mirno rješavanje međunarodnih sporova među državama nasljednicama bivše SFRJ: neka razmišljanja

Doc.dr. sc. Miha Pogačnik

Ovaj se prilog bavi odabranim pitanjima iz područja mirnog rješavanja međunarodnih sporova među drľavama nasljednicama bivše SFRY, s posebnim osvrtom na postojeće vanjske odnose Republike Slovenije. S jedne strane, opseg priloga temelji se, a istovremeno je i ograničen, uglavnom činjenicom da je Republika Slovenija jedna od ravnopravnih nasljednica bivše SFRJ koja nastoji, u skladu s obvezama međunarodnog prava, riješiti sporove s drugim drľavama nasljednicama mirnim rješavanjem međunarodnih sporova. S druge strane, prilog se poglavito oslanja na raspravu o aspektima postupka pri mirnom rješavanju sporova i dotiče se pitanja sadrľaja samo u opsegu u kojem utječu na postupak, metode i sredstva njihova rješavanja. Pri odabiru predmeta, prilog polazi od kriterija tekućih problema i stoga, sa stajališta postupka, ili stajališta daljnjih mogćnosti, ističe saľete pravne ocjene postojećeg stanja spora izmedu Republike Slovenije i Republike Hrvatske o granici i razgranicenju, spora o deviznoj štednji hrvatskih drľavljana u Ljubljanskoj banci – podrucna Zagrebacka banka, i neka druga otvorena pitanja između Republike Slovenije i Republike Hrvatske. U tu svrhu, prilog daje prikaz nekih temeljnih postavki načela mirnog rješavanja međunarodnih sporova i nastoji iznijeti osobito pravno relevantan kontekst mirnog rješavanja sporova medu drľavama nasljednicama bivše SFRJ, kao što je to takoder definirano nekim dokumentima međunarodne zajednice, te iznosi neke osobitosti u pravnoj prirodi obveza mirnog rješavanja međunarodnih sporova koje su vaľne za razumijevanje praktične dimenzije rješavanja međunarodnih sporova općenito kao i konkretnih međunarodnih sporova, u koje je Republika Slovenija također uključena. Nadalje, također ćemo dati kratku stručnu ocjenu relevantne prakse i dosadašnje napore i aktivnosti Republike Slovenije te uspjeh odabranih metoda i sredstava mirnog rješavanja sporova, s kratkom procjenom njihovih potencijala i daljnjih mogućnosti, s naglaskom na mogućnost arbitraľe.

Ključne riječi: načelo mirnog rješavanja sporova, drľave sljednice bivše SFRJ, analiza slučaja: Slovenija