BRADIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Međunarodni sud za pravo mora

Mr. sc. Zoran Bradić

Tema je rada Međunarodni sud za pravo mora – specijalizirano međunarodno sudsko tijelo za rješavanje sporova u pravu mora ustanovljeno Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. Pored Međunarodnog suda i dva arbitražna suda taj je sud tek jedan od foruma (ili sredstava) koji (koje) stranke Konvencije mogu izabrati za rješavanje nastalog spora, zbog čega je u drugom dijelu rada autor opisao strukturu sustava rješavanja sporova predviđenog u dijelu XV. Konvencije, način izbora obvezatne nadležnosti te predviđena ograničenja i iznimke od načelno obvezatnog rješavanja sporova. Prikaz ustrojstva i strukture Suda sadržan je u trećem dijelu, u kojem se opisuje sastav, izbor i status članova Suda, pri čemu je uvelike primjetna sličnost s organizacijom i sastavom Međunarodnog suda, koji je poslužio kao model ustroja Suda. Pored tri vrste posebnih vijeća Suda detaljno je analiziran ustroj i nadležnost Vijeća za sporove o morskom dnu, sastavnog dijela Suda nadležnog za rješavanje sporova povezanih s djelatnostima u Zoni. Pitanja nadležnosti i pristupa Sudu nastojala su se u petom dijelu obraditi što detaljnije jer je poznavanje dosega stvarne i osobne nadležnosti i situacija u kojima je Sud obvezatno nadležan bez obzira na njegov prethodni izbor (propisivanje privremenih mjera i hitno oslobađanje broda i posade) bitno u shvaćanju njegovoga djelovanja. Posebna pozornost posvećena je dosadašnjem radu Suda. Tako je u sedmom poglavlju sažeto opisano svih dvanaest predmeta u kojima je Sud bio nadležan i donosio odluke. Završno autor navodi određene probleme u radu Suda, ali i opravdava njegovu uspostavu potrebom postojanja izbora sredstava mirnog rješavanja međunarodnih sporova.

Ključne riječi: rješavanje sporova, pravo mora, Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora, Međunarodni sud za pravo mora