MATANOVAC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Neka pitanja o ugovoru o doživotnom uzdržavanju i autorskom pravu kao njegovom predmetu

Romana Matanovac, dipl. iur.

U radu su izdvojena neka pitanja vezana uz ugovor o doživotnom uzdržavanju kakvog ga uređuje novi Zakon o nasljeđivanju. Predlaže se izmjena definicije ugovora i uređivanje obje varijante tog ugovora, kako ona prema kojoj se stvari i prava koja se ugovaraju kao naknada stječu u trenutku smrti primatelja uzdržavanja, tako i ona prema kojoj se stvari i prava koja su ugovorena kao naknada za uzdržavanje stječu odmah nakon sklapanja ugovora. Opisuje se kako se postupa s autorskim pravom kao predmetom tog ugovora, s obzirom na njegovu specifičnu pravnu narav te neprometnost tog prava inter vivos. Ističe se aleatoran karakter ugovora o doživotnom uzdržavanju i nemogućnost primjene bestseller clause kada je kao naknada ugovoreno osnivanje prava iskorištavanja autorskog djela.

Ključne riječi: ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, autorsko pravo, bestseller clause