TEPES:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Određivanje nadležnosti u potrošačkim sporovima u elektroničkoj trgovini - europska i hrvatska pravn

Mr. sc. Nina Tepeš, asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb

Stupanjem na snagu Uredbe Vijeća br. 44/2001. od 22. prosinca 2000. na gotovo cijelom se području Europske unije uvodi novi režim određivanja nadležnosti u predmetu potrošačkih ugovora. Kako su nova pravila dobrim dijelom osmišljena s ciljem pružanja odgovarajuće zaštite potrošačima koji posluju putem Interneta, u članku se analiziraju učinci koje Uredba proizvodi u kontekstu elektroničke trgovine. U isto vrijeme, analiziraju se učinci prema poslovanju putem Interneta proizvode odredbe Bruxelleske konvencije, kao pravnog instrumenta koji je prethodio donošenju Uredbe. Za rješenja sadržana u hrvatskom pravu, analiza upućuje na to da ne postoje pravila koja bi problem određivanja nadležnosti u predmetu potrošačkih ugovora uređivala na zadovoljavajući način.

Ključne riječi: potrošači, elektronička trgovina, sudska nadležnost, Bruxelleska konvencija o nadležnosti i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima iz 1968., Uredba Vijeća br. 44/2001.