SIMOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Fiskalni federalizam u Europskoj uniji: odnosi fiskalnih nadležnosti

Mr. sc. Hrvoje Šimović:

U radu autor istražuje temeljna obilježja fiskalnog federalizma u Europskoj uniji. Iz istraživanja proizlazi da fiskalni federalizma EU obilježava nekoliko posebnosti. Prema autoru, te posebnosti fiskalnog federalizma u EU rezultat su: 1. specifične raspodjele fiskalnih nadležnosti između zemalja članica i EU kao supranacionalne složene zajednice, 2. posebnosti samog proračuna EU, 3. posebnosti politike javnih rashoda i politike javnih prihoda, 4. posljedično tome, i posebnosti fiskalne politike u ostvarivanju alokacijskih, redistribucijskih i stabilizacijskih ciljeva.

Ključne riječi: fiskalni federalizam, fiskalna nadležnost, Europska unija, alokacija, redistribucija, stabilizacija