PETRAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Rimska pravna pravila kao izvor suvremenog hrvatskog obiteljskog prava

Dr. sc. Marko Petrak, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb

Svrha je rada analizirati moguću ulogu i značenje pravila rimskog prava kao izvora suvremenog obiteljskog prava u Republici Hrvatskoj. U uvodnom dijelu rada istražuje se uporaba rimskih pravnih pravila u pravnoj znanosti i sudskoj praksi kao posrednog izvora obiteljskog prava. Potom se, polazeći od odredbi Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine, analizira mogu li se i na koji način primijeniti rimska pravna pravila kao neposredan izvor hrvatskog obiteljskog prava. U završnom dijelu rada ispituje se aplikabilnost konkretnih rimskih pravnih pravila kao pravnih načela u hrvatskom obiteljskopravnom sustavu te nastoji odgovoriti na pitanje u kojoj bi mjeri prihvaćanje navedenih načela kao supsidijarno važećeg prava od sudske prakse i pravne doktrine moglo pridonijeti ispravnom tumačenju i primjeni suvremenih obiteljskopravnih propisa.

Ključne riječi: rimsko pravo, izvori prava, obiteljsko pravo