RAJKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Informacijski aspekt upravnog prava

Mr. sc. Alen Rajko

Informacijski aspekt upravnog prava sadržan je u važnosti informacija u procesu odlučivanja (normotvoraca, primjenjivača prava, u okviru upravljanja sustavom, stranaka pred upravnim tijelima; birača) te u odnosima između uprave i korisnika njezinih usluga, kao i odnosima unutar javne vlasti. Osim toga, informacije su i jedan od objekata upravnog prava, a znatan je dio zlouporaba informacija upravnopravno relevantan. Informacijski aspekt upravnog prava bitan je činitelj: zaštite prava privatnih subjekata kao i javnog interesa, suzbijanja diskriminacije i uopće kvalitetnog funkcioniranja upravnog sustava.

Ključne riječi: informacije, upravno pravo, javna uprava