SERSIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Odnos prava Europske unije i međunarodnog prava

Prof. dr. sc. Maja Seršić

U radu se razmatra odnos prava Europske unije (EU) i međunarodnog prava. Analizira se odnos međunarodnog prava s pravom unutar svakogod sastavnih dijelova ("stupova") Unije - Europske zajednice, vanjske i  sigurnosne politike te pravosuđa i unutrašnjih poslova.

Ključne riječi: pravo Europske unije, pravo Europske zajednice, self-contained  režimi, međunarodno pravo