NIKSIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Kauza obveze i srodni instituti u poredbenom pravu

Mr. sc. Saša Nikšić

U radu se razmatra institut kauze obveze kao pretpostavke nastanka i valjanosti ugovora i drugih pravnih poslova. Analizirana su pravila o kauzi obveze u povijesnopravnom i usporednopravnom kontekstu, kroz prikaz rimskog prava, francuskog prava, pravnih sustava germanskog pravnog kruga i common law uređenje. Zbog utjecaja rimskog prava na učenje o kauzi obveze rad započinje s osvrtom na institut stipulacije. Prikazana su pravila pozitivnog prava o kauzi obveze u francuskom pravu. Budući da se kauza obveze iz francuskog prava često uspoređuje s institutom consideration, kojeg se postojanje zahtijeva za utuživost ugovorne obveze u common law pravnim sustavima, razmotrene su sličnosti i razlike između tih instituta. U sklopu germanskih poredaka, za koje se načelno smatra da ne zahtijevaju postojanje kauze obveze kao pretpostavke valjanosti ugovora i drugih pravnih poslova, analizirani su instituti koji su s obzirom na naziv, pojam ili funkciju povezani s kauzom obveze. Pritom su obuhvaćeni: Rechtsgrun,i Geschäftsgrundlage te neke vrste apstraktnih pravnih poslova – obećanje duga i priznanje duga. Zaključno su razmotrena pitanja međusobnog odnosa kauze obveze i kauze ugovora te kauze obveze i stjecanja bez osnove, kao i mjesto kauze obveze u sustavu pravila o nastanku i valjanosti ugovora.

Ključne riječi: kauza obveze, kauza ugovora, consideration, Rechtsgrund, Geschäftsgrundlage