CULINOVIC-HERC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
POLOŽAJ (KVALIFICIRANIH) ULAGATELJA I NOVI OBLICI ULAGANJA PREMA ZAKONU O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc

Koncem 2005. godine donesen je novi Zakon o investicijskim fondovima koji je trebao uskladiti domaće zakonodavstvo s europskim u domeni otvorenih investicijskih fondova, pripremiti domaću fondovsku industriju za prekogranično pružanje usluga, a pritom je između ostalog regulirao i nove oblike fondova. Razlikuju se fondovi koji se nude javnom ponudom i usmjereni su prema širokom krugu ulagatelja, od onih koji se nude privatnom ponudom. Zatvoreni fondovi koji imaju pravnu osobnost mogu se nuditi jedino javnom ponudom, a to su ujedno i jedini fondovi koji su pravno dopustiv oblik fondovskog ulaganja u nekretnine. Za razliku, otvoreni fondovi koji nemaju pravnu osobnost mogu se nuditi i privatnom i javnom ponudom, a u slučaju da se nude privatnom ponudom, ulagatelji moraju udovoljavati posebnim kriterijima. To nisu više samo institucionalni ulagatelji, već se taj pojam proširuje konceptom kvalificiranih ulagatelja, koji pojam obuhvaća i fizičke osobe. Diverzifikacija fondova i ulagatelja neminovno nameće istraživanje pravnog položaja ulagatelja u pojedinim vrstama fondova kako bi se utvrdile prednosti i nedostaci pojedinih oblika ulaganja. Pritom se u radu istražuje u kojem se opsegu ulagatelji informiraju o osobinama fonda prilikom pristupanja fondu, kao i za vrijeme članstva, a poseban se naglasak stavlja na analizu propisa o dopustivim predmetima ulaganja za pojedine vrste fondova (sastav portfelja fonda), kao i propisa o ograničenjima ulaganja. Iz tih se propisa može iščitati u kojoj mjeri društvo za upravljanje fondom mora diverzificirati portfelj u odnosu na pojedinu vrstu fonda, pri čemu se polazi od premise da fondovi koji se nude javnom ponudom moraju težiti manje rizičnim oblicima ulaganja, upravo zbog toga što je riječ o ulagateljima koji nisu, poput kvalificiranih, spremne preuzeti veći investicijski rizik. Ocjena prednosti i nedostataka pojedinih oblika ulaganja ne daje se samo usporedbom propisa, već se upućuje na pokazatelje tržišne zastupljenosti pojedinih oblika fondova, pri čemu se referentni podaci prate iz izvješća Hrtvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja je od 1. siječnja 2006. preuzela nadzor nad sektorom nebankovnih financijskih usluga, a podaci o prinosima sakupljeni su na specijaliziranim internetskim stranicama.

Ključne riječi: investicijski fondovi, kvalificirani ulagatelji, UCITS III, Zakon o investicijskim fondovima