GLIHA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
PRAVA NA AUTORSKIM DJELIMA NASTALIM U RADNOM ODNOSU I PO NARUDŽBI

Prof. dr. sc. Igor Gliha


Autorsko djelo pripada autoru koji ga je stvorio, a to po prirodi stvari može biti samo naravna (fizička) osoba. Tuđa autorska djela smiju se koristiti samo na temelju posebne pravne osnove, bilo suglasnosti autora djela ili zakonske odredbe koja neposredno dopušta korištenje tuđeg autorskog djela. To vrijedi i za autorska djela nastala u radnom odnosu kao i ona nastala po narudžbi. U hrvatskom pozitivnom pravu poslodavac na temelju zakona nema nikakvih prava na autorskim djelima nastalim u izvršavanju obveza iz radnog odnosa (s iznimkom računalnih programa). Poslodavac će steći pravo koristiti se autorskim djelom svog zaposlenika samo ako ima osnovu za to u ugovoru o radu ili drugom aktu kojim se uređuju međusobni odnosi zaposlenika i poslodavca. Odgovarajuće pravilo vrijedi i za naručitelja glede naručenog autorskog djela.


Ključne riječi: autorsko pravo, autorska djela po narudžbi, radni odnos, kompjutorski programi, audiovizualna djela