SAJKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO UGOVORNIH OBVEZA DE LEGE LATA I FERENDA

Prof. emeritus Krešimir Sajko


U članku, posvećenom akademiku Barbiću, uspoređuju se važnija rješenja Rimske konvencije o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1968. (Konvencija) s odredbama prijedloga Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća iz 2006., koje u znatnoj mjeri mijenjaju Konvenciju. Uz to se daju odgovori na pitanje o sadašnjem i budućem odnosu hrvatskog prava prema europskom međunarodnom privatnom ugovornom pravu.

Analiza materije usredotočena je na utvrđivanje konvencijskog polja primjene i prijedloga Uredbe, na pojedinosti o području mjerodavnog prava, na institut renvoi, s tim da se najviše pažnje poklanja razmatranju o poveznicama; pri tome, za razliku od Konvencije, za podredno mjerodavno pravo u pravilu se utvrđuje poveznicom redovno boravište uz isključenje dokazivanja o postojanju bližeg prava.

Hrvatska nema međunarodne obveze prilagođavanja kolizijskih pravila s pravom Europske unije. Kad Hrvatska postane članicom Europske unije, europsko pravo općenito, pa tako i europsko međunarodno privatno ugovorno pravo, postat će dio njezinog pravnog corpusa.


Ključne riječi: Postojeća i buduća europska rješenja o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze - Konvencija iz 1968. i prijedlog Uredbe iz 2006., polje primjene Konvencije i Uredbe, poveznice, sadašnji i budući odnos europskog međunarodnog privatnog prava i hrvatskog prava.