SIKIRIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
MJERODAVNO PRAVO ZA UGOVORE U ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI U HRVATSKOM I EUROPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM

Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić


U radu se uvodno ističu osnovne karakteristike elektroničke trgovine. Zatim se iznose osnovna materijalna pravila za elektroničku trgovinu, posebno ona sadržana u Zakonu o elektroničkoj trgovini i Direktivi 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj trgovini. Posebno se ispituju kolizijskopravni učinci njihovih pravila o pravu koje se primjenjuje na pružanje usluga informacijskog društva. U središnjem dijelu rada razmatra se primjena odredbi o ugovornom statutu iz hrvatskog Zakona o međunarodnom privatnom pravu i Rimske konvencije o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze na ugovore kod kojih su pregovori vođeni, sklopljeni i/ili trebaju biti izvršeni elektroničkim putem. U pogledu primarnog ugovornog statuta ističe se da je posebno važno da odredba o izboru mjerodavnog prava bude jasno vidljiva na web stranici odnosno u elektroničkoj pošti. Kad je riječ o podrednom ugovornom statutu, zaključuje se da činjenice koje slijede iz tehničke utemeljenosti poslovanja elektroničkim putem nemaju dovoljnu kolizijskopravnu težinu da bi se, u slučaju nepostojanja sporazuma ugovornih strana o izboru prava, odstupilo od primjene prava države s kojom je davatelj usluga, kao ugovorna strana koja izvršava karakterističnu činidbu, u prostornoj vezi.

Ključne riječi: elektronička trgovina, pravo mjerodavno za ugovore, međunarodno privatno pravo, europsko pravo, Rimska konvencija, Direktiva 2000/31/EZ