BOUCEK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
LEGISLATIVNI OKVIR ZA EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO PREMA UGOVORU O EUROPSKOM USTAVU IZ 2004.

Prof. dr. sc. Vilim Bouček


Autor u radu prikazuje odredbe Ugovora o europskom Ustavu iz 2004. koje u budućem europskom pravu pro futuro određuju pravni temelj za legislativno uređenje europskog međunarodnog privatnog prava.

Iako analizirane odredbe Ugovora o europskom Ustavu iz 2004. predvidivo neće stupiti na snagu 1. studenog 2006. kako je prvotno planirano, one se, prema stajalištu autora, u dijelu koji uređuje europsko međunarodno privatno pravo neće bitno mijenjati ni u eventualno izmijenjenim i/ili dopunjenim odredbama sadašnjeg Ugovora o europskom Ustavu od 29. listopada 2004.


Ključne riječi: europsko međunarodno privatno pravo, Ugovor o europskom Ustavu iz 2004.