ERNST:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
OBJEKTI ETAŽNOG VLASNIŠTVA – DILEME I NOVA RJEŠENJA

Hano Ernst, dipl. iur


Od uvođenja nove koncepcije vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pa do najnovijih njegovih izmjena i dopuna prošlo je već gotovo 10 godina. U tom razdoblju njegove primjene uočeni određeni su problemi u tumačenju odredbi vezanih na uspostavu vlasništva posebnog dijela nekretnine, osobito njegov objekt. Najnovije izmjene i dopune ZV otklanjaju neke od tih dilema, ali istodobno unose veliku novinu među pretpostavke za uspostavu, jer predviđaju da se ona može provesti samo ako je posebni dio izgrađen sukladno dozvoli nadležnog tijela. U radu su prikazani osnovni problemi vezani uz objekte etažnog vlasništva, osobito s obzirom na situaciju nakon tih izmjena i dopuna, te rješavanje tih pitanja za zatečene nekretnine.

Ključne riječi: etažno vlasništvo, vlasništvo posebnog dijela nekretnine, uspostava, samostalna uporabna cjelina, građevinska dozvola